Användarvillkor

1. Bakgrund

1.1. Wayke tillhandahåller en handelsplattform avseende försäljning av nya och begagnade bilar på www.wayke.se samt därtill hörande sidor och mobilapplikation (”Plattformen”) för sina användare, inklusive möjlighet för användare att registrera sig som medlem och därefter publicera annonser (”Annonser”) för bilar och ta del av relaterade tjänster (”Tjänsten”). Wayke tillhandahåller Tjänsten enligt dessa användarvillkor för Plattformen (”Användarvillkoren”).

1.2. Dessa Användarvillkor gäller mellan dig som privatperson eller dig som representant för ett företag (”Kunden”, ”du” eller ”dig”) och Wayke Sweden AB, org. nr 559051-7453, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm (”Wayke”) när du använder Plattformen och/eller registrerar dig som medlem. Om vi har ingått ett annat avtal med dig och det förekommer motstridiga bestämmelser mellan sådant avtal och dessa Användarvillkor ska avtalet äga företräde framför Användarvillkoren. Genom att använda Plattformen eller godkänna Användarvillkoren när du registrerar dig som medlem hos Wayke förbinder du dig att följa Användarvillkoren. Du bekräftar också att du har tagit del av och läst vår integritets- och cookiepolicy och samtycker till att Wayke behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Användarvillkoren, Integritetspolicyn och den information som Wayke anger på Plattformen utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Wayke rörande användningen av Plattformen och Tjänsten.

1.3. Wayke förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Wayke publicerar ändringar på Plattformen eller annars informerar dig om ändringarna. Om du inte accepterar ändringarna har du inte rätt att fortsätta använda Tjänsten.

2. Användning av Plattformen

2.1. Din användning av Plattformen ska ske i enlighet med de förhållningsregler som finns angivna i dessa Användarvillkor och du förbinder dig till att inte:

(a) använda Plattformen för bedrägligt eller olagligt syfte;

(b) använda Plattformen för att förtala, missbruka, trakassera, bevaka, hota eller på annat sätt kränka annans rättighet inklusive men inte begränsat till annans personliga integritet eller yttrandefrihet;

(c) uppträda som annan fysisk eller juridisk person, falskt ange eller på annat sätt oriktigt framställa anknytning till någon fysisk eller juridisk person i samband med Plattformen; eller uttrycka eller antyda att vi stöder något påstående du gör;

(d) inkräkta på eller störa Plattformens drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Plattformen eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk;

(e) överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller inverka negativt på Plattformen eller Tjänsten;

(f) i kommersiellt syfte återge, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt exploatera någon del av, användning av eller tillgång till Plattformen;

(g) ändra, anpassa; översätta, göra en reverse engineer, dekompilera eller nedmontera någon del av Plattformen;

(h) avlägsna eventuell notering avseende upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt från Plattformen eller från material som har sitt ursprung från Plattformen;

(i) skapa en databas genom att systematiskt ladda ned och spara innehåll från Plattformen;

(j) på något sätt använda manuell eller automatisk anordning för att samla in Plattformens innehåll eller återge eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Plattformen utan vårt föregående uttryckliga skriftliga medgivande.

2.2. Oaktat ovanstående beviljar vi en begränsad rätt för operatörer av offentliga sökmotorer online att använda applikationer för att hämta sökningar för att återskapa material från Plattformen enbart i syfte och den utsträckning det är nödvändigt för att skapa offentligt tillgängliga sökindex av sådant material och enbart i samband med varje operatörs offentliga söktjänst online.

__2.3.__Wayke förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive de krav som gäller för (i) användning av Plattformen i punkterna 2.1-2.2, och (ii) Annonserna (se punkt 4 nedan).

3. Registrering av medlemskap

__3.1.__För att kunna använda alla Tjänster (t.ex. möjlighet att lägga upp Annonser) måste du registrera dig på Plattformen och skapa ett användarkonto. Registrering av medlemskap kräver att du är 18 år eller har målsmans godkännande.

3.2. Medlemskapet hos Wayke är kostnadsfritt.

3.3. Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras säkert och konfidentiellt. Du ansvarar för all åtkomst till Plattformen via ditt användarkonto och din internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

3.4. Alla profilbilder till ett användarkonto som laddas upp på Plattformen granskas och ska godkännas av Wayke. Wayke förbehåller sig rätten att inte godkänna uppladdningen av en profilbild om denna innehåller olagligt, upphovsrättsskyddat eller stötande innehåll.

3.5. Wayke har rätt att neka registrering om du tidigare har brutit mot punkterna 2.1-2.2 i Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

4. Annonsering

4.1. Kunder som är registrerade medlemmar har möjlighet att själva lägga upp Annonser på Plattformen och åtar sig att följa Waykes vid var tid gällande krav på Annonserna.

4.2. Om du lägger upp Annonser på Plattformen garanterar du att:

(a) Annonserna inte gör intrång i tredje parts upphovsrätt; och

(b) du innehar alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken och tillåtelser för att du ska kunna lägga upp Annonserna på Plattformen.

4.3. Om du bryter mot punkterna 4.1-4.2 åter du dig att hålla Wayke skadeslöst om tredje part kräver ersättning p.g.a. innehållet i Annonserna eller om du annars har agerar i strid med Användarvillkoren eller tillämplig lag.

4.4. Wayke har alltid rätt att när som helst förhindra fortsatt spridning och ta bort Annonser från Plattformen. Wayke ska underrätta dig om denna rätt utnyttjas.

5. Ångerrätt för konsumenter

5.1. Vad som sägs i denna punkt 5 gäller enbart för konsumenter.

5.2. Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag ett avtal om en tjänst ingås. Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Genom att logga in på Plattformen under ångerfristen och utnyttja en Tjänst, exempelvis lägga ett bud eller kontakta en återförsäljare, anses Tjänsten fullgjord. Genom användningen av Tjänsten samt genom godkännande av dessa Användarvillkor samtycker du till att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts.

5.3. Om du önskar utnyttja ångerrätten innan du påbörjat utnyttjandet av Tjänsten ska du kontakta Wayke enligt kontaktuppgifterna i punkt 12.1.1.

6. Ändringar av Tjänsten

Wayke får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls samt besluta om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster.

7. Support

Har du några frågor om Tjänsten kan du kontakta Waykes kundservice alla helgfria vardagar mellan 08:00 och 16:00 avseende Tjänsten. Supportfrågor kan skickas till [email protected] eller ställas per chatt. De mest vanliga frågorna rörande Tjänsten hittar du i vår kundservice sida. www.wayke.se/kundservice

7.1. Om frågan rör ett ärende av mer komplicerad natur har Wayke rätt att ta betalat för arbetet på löpande räkning enligt gällande prislista, förutsatt att du har underrättats om och godkänt sådant arbete.

8. Begränsning av åtkomst till Tjänsten

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Plattformen alltid är tillgänglig. Vi kan dock inte garantera att Plattformen eller någon enskild funktion eller del av Plattformen alltid är tillgänglig och/eller utan fel. I synnerhet kan Plattformen vara nedstängd under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Plattformen.

9. Immateriella rättigheter

9.1. Wayke eller Waykes licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Detta gäller dock inte för Annonser som har tillhandahållits av dig. Du förvärvar inte genom Avtalet någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten.

9.2. Du erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Du får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något sådant innehåll eller annars använda Waykes varumärke utan Waykes föregående uttryckliga medgivande.

9.3. När du lägger upp Annonser på Plattformen beviljar du Wayke en icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar rätt (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida och visa Annonserna i samband med tillhandahållandet av Tjänsten.

10. Personuppgifter

10.1. Wayke behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som börjar tillämpas den 25 maj 2017.

10.2. Genom att godkänna Användarvillkoren, samtycker du till att Wayke behandlar dina personuppgifter i enligt med Waykes Integritetspolicy [infoga länk].

11. Ansvar

11.1. Vi tillhandahåller Plattformen “som den är” och ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Plattformen. I den mån som tillåts enligt lag exkluderar vi uttryckligen:

(a) alla villkor, garantier och andra villkor som annars enligt lag kan innefattas i dessa Användarvillkor; och

(b) allt eventuellt ansvar gentemot dig, oavsett om det uppstår ur dessa Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Plattformen.

11.2. Ansvarsbegränsningen i denna punkt 11 är omfattande och gäller alla skador, inklusive direkt och indirekt skada, inklusive utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information. Denna ansvarsbegränsning gäller i förhållande till företag och konsumenter i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag, t.ex. relevant konsumentskyddslagstiftning. Ansvarsbegränsningen gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet.

11.3. Waykes ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad du har betalat eller skulle ha betalat för de Tjänster som Wayke tillhandahållit till dig.

11.4. Plattformen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

12. Tvistelösning och lagval

12.1. Konsumenter

12.1.1. Klagomål avseende Tjänsten kan lämnas skriftligen till Wayke via e-post support@wayke.se eller brev till Wayke Sweden AB, Centralplan 17, 111 20 Stockholm.

12.1.2. Om vi inte lyckas hitta en gemensam lösning för ditt klagomål ska tvister med anledning av dessa Användarvillkor lösas i allmän domstol enligt svensk rätt.

12.1.3. Du har också möjlighet att anmäla ditt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

__ 12.2 Näringsidkare__

12.2.1. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska (såvida inte de tvistande Parterna överenskommer annat).

12.2.2. Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 12.2.1, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.

12.2.3. Detta Avtal (inklusive punkt 12.2.1) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.