Användarvillkor

Senast ändrad 9 februari 2022

1. Allmänt

1.1. Wayke tillhandahåller en handelsplattform avseende försäljning av nya och begagnade bilar samt relaterade tjänster (”Tjänsten”) på www.wayke.se, tillhörande sidor och mobilapplikation (”Plattformen”) för sina besökare. Wayke tillhandahåller Tjänsten enligt dessa användarvillkor för Plattformen (”Användarvillkoren”).

1.2. Dessa Användarvillkor gäller mellan dig och Wayke Sweden AB, org. nr 559051-7453, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm (”Wayke”). Genom att använda Plattformen förbinder du dig att följa Användarvillkoren.

1.3. Wayke förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder i kraft från det datum som Wayke publicerar ändringar på Plattformen eller annars informerar dig om ändringarna. Om du inte accepterar ändringarna har du inte rätt att fortsätta använda Tjänsten.

2. Registrering av medlemskap

2.1. Användarkonto hos Wayke är kostnadsfritt.

2.2. Registrering av medlemskap kräver att du är minst 18 år eller innehar målsmans godkännande.

2.3. Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras säkert och konfidentiellt. Du ansvarar för all åtkomst till Plattformen via ditt användarkonto och din internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

2.4. Alla profilbilder till ett användarkonto som laddas upp på Plattformen granskas och ska godkännas av Wayke. Wayke förbehåller sig rätten att inte godkänna uppladdningen av en profilbild om denna innehåller olagligt, upphovsrättsskyddat eller stötande innehåll.

2.5. Wayke har rätt att neka registrering om du tidigare har brutit mot våra Användarvillkor eller gällande lagstiftning.

2.6. Wayke kan komma att skicka meddelanden och/eller e-post till dig avseende ändringar eller nya funktioner i Tjänsten. Denna kommunikation är en del av Tjänsten och kan inte väljas bort.

3. Sälj din bil till handlare

3.1. Kunder som är registrerade medlemmar har möjlighet att utnyttja tjänsten Sälj din bil till handlare, där Kunden lägger upp en annons vilken delas med utvalda handlare. Kunden åtar sig att följa Waykes vid var tid gällande krav på annonserna.

3.2. Tjänsten Sälj din bil till handlare är kostnadsfri att använda.

3.3. När du använder tjänsten Sälj din bil till handlare åtar du dig inga skyldigheter att sälja din bil. Tjänsten är endast till för att låta bilhandlare lämna anbud på din bil. Det innebär att bilhandlarna meddelar vad de vill köpa din bil för, du avgör helt och håller själv om du vill sälja din bil eller inte.

3.4. Kunden lägger upp en annons genom att lämna registreringsnummer samt miltal, varefter Wayke adderar relevanta biluppgifter. Kunden har möjlighet att bifoga ett meddelande samt bilder.

3.5. Om du lägger upp en annons på Plattformen garanterar du att:

(a) annonsen inte gör intrång i tredje parts upphovsrätt; och

(b) du innehar alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken och tillåtelser för att du ska kunna lägga upp annonsen.

3.6. Om du bryter Användarvillkoren åtar du dig att hålla Wayke skadeslöst om tredje part kräver ersättning p.g.a. innehållet i annonsen eller om du annars har agerat i strid med Användarvillkoren eller tillämplig lag.

3.7. När du lägger upp annonser på Plattformen beviljar du Wayke en icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar rätt (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida och visa annonserna i samband med tillhandahållandet av Tjänsten.

3.8. Wayke har alltid rätt att när som helst förhindra fortsatt spridning och ta bort annonser från Plattformen. Wayke ska underrätta dig om denna rätt utnyttjas.

3.9. När du lägger upp en annons i tjänsten Sälj din bil till handlare ingår du ett avtal med Wayke att följa dessa Användarvillkor. Du har som huvudregel 14 dagar ångerrätt när du ingår avtal online, men eftersom du begär att tjänsten ska påbörjas omgående måste du frånsäga dig ångerrätten för tjänsten.

4. Köp Online

4.1. Köp Online är ett digitalt köpflöde av personbilar från utvalda handlare på wayke.se. Wayke ger dig som konsument möjlighet att reservera, och förbereda köpet av en bil online.

4.2. De bilar som finns på wayke.se och i köpflödet Köp Online är ett utbud. När du reserverar en bil genom Köp Online lämnar du ett anbud till handlaren om att få köpa bilen. Avtal uppstår först när handlaren accepterar ditt anbud.

4.3. Wayke ansvarar inte över, och lämnar inga garantier för utbudet av bilar som erbjuds i Köp Online. I det fall en bil inte längre finns tillgänglig att köpa meddelar handlaren dig.

4.4. Enligt svensk lag har du som konsument i huvudregel 14 dagars ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför bilhandlarens affärslokal. Denna ångerrätt gäller däremot inte om du besöker handlarens affärslokal för att provköra bilen eller signera avtalet, eller annars i samband med bilköpet.

4.5. Wayke har ingen kontroll över och medverkar inte i avtalet mellan dig som konsument och bilhandlaren.

5. Tillåten användning

5.1. Din användning av Plattformen ska ske i enlighet med de förhållningsregler som finns angivna i dessa Användarvillkor, och du förbinder dig till att inte:

(a) använda Plattformen för bedrägligt eller olagligt syfte;

(b) inkräkta på eller störa Plattformens drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Plattformen eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk;

(c) komma åt Tjänsten genom andra metoder än det gränssnitt vi erbjuder dig.

(d) överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller inverka negativt på Plattformen eller Tjänsten;

(e) i kommersiellt syfte återge, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt exploatera någon del av, användning av eller tillgång till Plattformen;

(f) ändra, anpassa, översätta, göra en reverse engineer, dekompilera eller nedmontera någon del av Plattformen;

(g) avlägsna eventuell notering avseende upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt från Plattformen eller från material som har sitt ursprung från Plattformen;

(h) skapa en databas genom att systematiskt ladda ned och spara innehåll från Plattformen, eller genom användning av robotar eller indexeringstekniker; eller

(i) på något sätt använda manuell eller automatisk anordning för att samla in Plattformens innehåll eller återge eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Plattformen utan vårt föregående uttryckliga skriftliga medgivande.

5.2. Oaktat ovanstående beviljar vi en begränsad rätt för operatörer av offentliga sökmotorer online att använda applikationer för att hämta sökningar för att återskapa material från Plattformen enbart i syfte och den utsträckning det är nödvändigt för att skapa offentligt tillgängliga sökindex av sådant material och enbart i samband med varje operatörs offentliga söktjänst online.

5.3. Wayke förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive men inte begränsat till de krav som gäller för användning av Plattformen i punkterna 5.1.-5.2.

6. Kommunikation

6.1. All kommunikation, meddelande såväl som bilder, på Plattformen eller i andra kanaler ska självklart ske med god ton. När du använder Tjänsten förbinder du dig att inte:

(a) förtala, trakassera, hota, missbruka, uppträda på ett stötande sätt eller på annat sätt kränka annans rättighet inklusive men inte begränsat till annans personliga integritet eller yttrandefrihet;

(b) uppträda som annan fysisk eller juridisk person, falskt ange eller på annat sätt oriktigt framställa anknytning till någon fysisk eller juridisk person i samband med Plattformen;

(c) uttrycka eller antyda att vi stöder något påstående du gör; eller

(d) använda Tjänsten för marknadsföring utan vårt föregående tillstånd.

6.2. Wayke förbehåller sig rätten att blockera och förhindra meddelanden som bryter som punkten 6.1.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Wayke eller Waykes licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten.

7.2. Du får gärna dela annonser för privat bruk. Du får däremot inte dela annonser i större utsträckning eller i kommersiell kontext. Du får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något sådant innehåll eller annars använda Waykes varumärke utan Waykes föregående uttryckliga medgivande.

8. Personuppgiftshantering

Vi kan komma att behandla personuppgifter när du använder Tjänsten. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy. I det fall du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter har du inte längre rätt att använda Tjänsten.

9. Ansvar

9.1. Vi tillhandahåller Plattformen “som den är” och ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Plattformen, inklusive men inte begränsat till annonser. Vi tar inget ansvar över ekonomiska eller andra beslut som du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller produkter du köper av någon av våra samarbetspartners eller från separat tredje man. I den mån som tillåts enligt lag exkluderar vi uttryckligen:

(a) alla villkor, garantier och andra villkor som annars enligt lag kan innefattas i dessa Användarvillkor; och

(b) allt eventuellt ansvar gentemot dig, oavsett om det uppstår ur dessa Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Plattformen.

9.2. Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt 9 är omfattande och gäller alla skador, inklusive direkt och indirekt skada, inklusive förlust av anseende, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förlust av förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information. Denna ansvarsbegränsning gäller i förhållande till konsumenter i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till relevant konsumentskyddslagstiftning.

9.3. Plattformen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

10. Support

Har du några frågor om Tjänsten kan du kontakta Waykes kundservice alla helgfria vardagar mellan 08:00 och 16:00 avseende Tjänsten. Supportfrågor kan skickas till info@wayke.se eller ställas per chatt. De mest vanliga frågorna rörande Tjänsten hittar du på www.wayke.se/kundservice.

11. Tvistelösning och lagval

11.1. Klagomål avseende Tjänsten kan lämnas skriftligen till Wayke via e-post info@wayke.se eller brev till Wayke Sweden AB, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm.

11.2. Om vi inte lyckas hitta en gemensam lösning för ditt klagomål ska tvister med anledning av dessa Användarvillkor lösas i allmän domstol enligt svensk rätt.

11.3. Du har också möjlighet att anmäla ditt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: www.ec.europa.eu/odr.

Sälj din bil snabbt, tryggt och kostnadsfritt

Fyll i ditt registreringsnummer och miltal för att ta emot bud från handlare
mil